《 ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨᠭᠭᠤᠢ 》

 • ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ :ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠸᠭ᠍ᠨᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ:
 • ISBN:978-7-5380-2630-6
 • ᠳᠡᠪᠲᠡᠷᠯᠡᠯᠲᠡ:ᠡᠩ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ
 • ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ:700 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ
 • ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ:630
 • ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠦᠰᠦᠮ:16
 • ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ:2015 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠪ
 • ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ:
 • ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ:
ᠦᠨ᠎ᠡ:98 ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ
ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ
 • ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

     ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠡᠭᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠯᠤᠨ  ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ᠂ ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠨ ᠡᠬᠡ᠂ ᠥᠭᠡᠯᠦᠨ ᠥᠵᠢᠨ᠂ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠥᠵᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠬᠡᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠯᠦᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠲᠤᠨ᠂ ᠠᠯᠠᠬᠠᠢ ᠪᠡᠬᠢ ᠭᠦᠩᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠠᠭᠲᠠᠨᠢ ᠪᠡᠬᠢ ᠭᠦᠩᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ᠂ ᠤᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠲᠤᠨ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠂ ᠵᠦᠡᠭᠬᠡᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠂ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠬᠤᠸᠠᠡᠭᠬᠡᠦ ᠂ ᠠᠨᠤᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨᠷᠢᠨᠪᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠸᠠᠡᠭ ᠬᠦᠡᠭ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠤᠳ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠳᠤ  ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 
 

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠦᠪᠦᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤ᠋ᠨ
ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ
ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤ᠋ᠨ
ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
ᠦᠪᠦᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠮᠤᠨᠢ
ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ
ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ
ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ
ᠪᠦᠷᠢᠨ 
ᠪᠤᠰᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠤ 
ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ
ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠨ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠡ
ᠦᠪᠦᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ
ᠵᠠᠩᠬᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ
ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ
ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠶᠢ᠍ᠭ᠄
ᠦᠪᠦᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
ᠤᠷᠤᠨ ᠤ
ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠬᠤᠲᠠ
ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ
ᠰᠢᠩᠬᠤᠸᠠ
ᠵᠡᠬᠦᠨ
ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠵᠢᠨ
89ᠨᠤᠮᠧᠷ
ᠦᠪᠤᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ
ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ