《ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ • ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠥᠷᠦᠭᠡ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ
2019.08.09

       ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ

       ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ᠌ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠤ᠋ᠳ

       ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ

       ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ᠌ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠤ᠋ᠳ

 

      ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨᠮᠢᠨᠤ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ · ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠮᠢᠨᠤ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ · ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠥᠷᠦᠭᠡᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠨᠣᠮ ᠢ᠋ ᠰᠡᠳᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠨᠣᠮ ᠳ᠋ᠤ᠌ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ᠌ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠴᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠢ᠋ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

   《ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ᠌ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠡᠢᠳᠠ 6 ᠳᠡᠪᠳᠡᠷ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠢ᠋ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠤᠷᠲᠦ ᠣᠬᠤᠷ ᠢ᠋ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ 11 ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠌ 2 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ᠋ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠦ᠌ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ᠋ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠠᠳᠭᠠᠯ ᠢ᠋ ᠨᠢ ᠲᠥᠯᠦᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

   《ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠴᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ 11 ᠪᠣᠳᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ᠋ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ᠋ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ᠋ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ᠋ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ᠋ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ᠋ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠷᠥ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

       ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ᠋ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠴᠦ᠍ ᠳᠤᠰᠠ ᠳᠡᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

       ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠮᠠᠨᠢ ᠨᠣᠮ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ᠌ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠦ᠌ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ᠍ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠣᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ᠃

 

                                                                          ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠄ ᠪᠤᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ

                                                                          ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠩᠵᠠᠢ

 

(ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ : ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠪᠡᠬᠢ)

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠦᠪᠦᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤ᠋ᠨ
ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ
ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤ᠋ᠨ
ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
ᠦᠪᠦᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠮᠤᠨᠢ
ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ
ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ
ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ
ᠪᠦᠷᠢᠨ 
ᠪᠤᠰᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠤ 
ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ
ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠨ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠡ
ᠦᠪᠦᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ
ᠵᠠᠩᠬᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ
ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ
ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠶᠢ᠍ᠭ᠄
ᠦᠪᠦᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
ᠤᠷᠤᠨ ᠤ
ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠬᠤᠲᠠ
ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ
ᠰᠢᠩᠬᠤᠸᠠ
ᠵᠡᠬᠦᠨ
ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠵᠢᠨ
89ᠨᠤᠮᠧᠷ
ᠦᠪᠤᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ
ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ
蒙ICP 备0500604