ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤ᠋ᠨ《ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ 》(ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ) ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠲᠡᠪᠡ
2019.10.16

  ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠧᠲ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 23 ᠤ᠋ ᠡᠲᠦᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡ(ᠬ · ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ(《ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ》(ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ( ᠨᠤᠮ ᠢ᠋ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ  ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤ᠋ᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠨᠢ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ᠂ ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠪᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠲᠦᠵᠦ᠂ ᠤᠭ ᠨᠤᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ᠋ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠳ ᠪᠠ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ᠌ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤ᠋ᠨ  ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ᠋ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ᠋ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠴᠤ᠌ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

 

  

  ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ᠂《ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ》ᠨᠤᠮ ᠢ᠋ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1999 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ》 ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢᠭᠠᠲᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠠᠷ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠲᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯᠲᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠲᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ 2004 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠬᠤᠶᠠᠳᠡᠬᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ 2019 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠢᠲᠦᠷ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠲᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠲᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ᠋ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠶᠤᠮ᠃

  《ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ》ᠨᠤᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠠᠩᠴᠢ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠦᠪ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠭᠴᠢ; ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠲᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠭᠴᠢ; ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠯᠤᠨᠳᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ᠋ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ᠋ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ᠋ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ᠋ ᠤᠯᠨᠨᠲᠠ ᠲᠤᠰᠪᠠ᠃

  ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠬ· ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ

  ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠸᠲ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ

 

(ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ : ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ)

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠦᠪᠦᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤ᠋ᠨ
ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ
ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤ᠋ᠨ
ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
ᠦᠪᠦᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠮᠤᠨᠢ
ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ
ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ
ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ
ᠪᠦᠷᠢᠨ 
ᠪᠤᠰᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠤ 
ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ
ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠨ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠡ
ᠦᠪᠦᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ
ᠵᠠᠩᠬᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ
ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ
ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠶᠢ᠍ᠭ᠄
ᠦᠪᠦᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
ᠤᠷᠤᠨ ᠤ
ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠬᠤᠲᠠ
ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ
ᠰᠢᠩᠬᠤᠸᠠ
ᠵᠡᠬᠦᠨ
ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠵᠢᠨ
89ᠨᠤᠮᠧᠷ
ᠦᠪᠤᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ
ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ