《ᠴᠢᠬᠢᠨᠳᠠᠢ》ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ
2019.10.23
 

 

  ᠰᠣᠨᠤᠷ ᠢ᠋ ᠲᠠᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠬᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠭ ᠨᠣᠮ

  ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ᠋ ᠲᠠᠨᠢ ᠰᠣᠷᠢᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠨᠣᠮ

  ᠣᠶᠤᠨ ᠢ᠋ ᠲᠠᠨᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ ᠨᠣᠮ|

 

           《ᠴᠢᠬᠢᠨᠳᠠᠢ》ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ

 

  ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ᠋ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠤ᠌ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ《ᠴᠢᠬᠢᠨᠳᠠᠢ》ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠨᠣᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

 

 

 

 

 

  《ᠴᠢᠬᠢᠨᠳᠠᠢ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ》 ᠤ᠋ᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠺᠤᠮᠢᠺ ᠨᠣᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠷᠢᠳ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠨᠣᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ QR ᠺᠣᠳ᠋ ᠢ᠋ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ QR ᠺᠣᠳ᠋ ᠢ᠋ ᠰᠢᠷᠪᠢᠪᠡᠯ ᠰᠣᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠭ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪ ᠴᠠᠪ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ᠋ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ᠂ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ᠂ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡ᠂ ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

 

 

  《ᠴᠢᠬᠢᠨᠳᠠᠢ ᠺᠤᠮᠢᠺ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠡᠬᠡᠶ᠎ᠡᠭᠡᠬᠦ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠨᠣᠮ᠃ ᠨᠣᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠬᠡᠨᠡᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨᠳᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠯᠢᠭ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠴᠠᠭᠠᠢ ᠥᠬᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠠ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ᠋ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤ᠂ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

 

  《ᠴᠠᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳᠭᠡᠬᠦ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠨ ᠢᠰᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠲᠤᠭᠤ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠴᠤ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠤ᠌ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠦᠷᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃

 

  ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠡ᠊· ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ

  ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ

  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠦ

  ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ

 

(ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ : ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ)

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠦᠪᠦᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤ᠋ᠨ
ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ
ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤ᠋ᠨ
ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
ᠦᠪᠦᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠮᠤᠨᠢ
ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ
ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ
ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ
ᠪᠦᠷᠢᠨ 
ᠪᠤᠰᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠤ 
ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ
ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠨ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠡ
ᠦᠪᠦᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ
ᠵᠠᠩᠬᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ
ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ
ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠶᠢ᠍ᠭ᠄
ᠦᠪᠦᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
ᠤᠷᠤᠨ ᠤ
ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠬᠤᠲᠠ
ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ
ᠰᠢᠩᠬᠤᠸᠠ
ᠵᠡᠬᠦᠨ
ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠵᠢᠨ
89ᠨᠤᠮᠧᠷ
ᠦᠪᠤᠷ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ
ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ
ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ