ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ
ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ
ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ
ᠱᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ᠎ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ
  ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
  ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭ: ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠱᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ᠎ᠤᠨ ᠱᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠠᠮ᠎ᠤᠨ 89 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠣᠮᠸᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠳᠣᠮᠤ ᠠᠰᠠᠷ᠎ᠤᠨ 15 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ
  ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠩᠬᠤᠸᠠ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ: (0471)6399197/3592290/6381282
  ᠢᠮᠧᠯ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ: nmgcbjtjjjc@126.com
  ᠱᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ:010010
  ᠨᠣᠮ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ
  ᠬᠠᠶᠢ᠍ᠭ᠄
  ᠦᠪᠦᠷ
  ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠎ᠤᠨ
  ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ
  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
  ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠤ
  ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ᠎ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
  ᠬᠤᠲᠠ
  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ᠎ᠤᠨ
  ᠰᠢᠩᠬᠤᠸᠠ
  ᠵᠡᠬᠦᠨ
  ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ᠎ᠵᠢᠨ
  89ᠨᠤᠮᠧᠷ
  ᠦᠪᠤᠷ
  ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠎ᠤᠨ
  ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠤᠨ
  ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ